Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 03-07-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03/07/2024 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
02/07/2024 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
01/07/2024 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần
30/06/2024 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần
29/06/2024 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
28/06/2024 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
27/06/2024 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
26/06/2024 2 lần 6 lần 5 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần
25/06/2024 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần
24/06/2024 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần
23/06/2024 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
22/06/2024 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
21/06/2024 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần
20/06/2024 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
19/06/2024 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần
18/06/2024 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần 4 lần
17/06/2024 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần
16/06/2024 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần
15/06/2024 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 7 lần 3 lần 3 lần 2 lần
14/06/2024 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
Tổng 52 lần 56 lần 52 lần 52 lần 60 lần 51 lần 57 lần 52 lần 52 lần 56 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
03/07/2024 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần
02/07/2024 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần
01/07/2024 4 lần 0 lần 6 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần
30/06/2024 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần
29/06/2024 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần
28/06/2024 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần
27/06/2024 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần
26/06/2024 4 lần 4 lần 5 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
25/06/2024 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần
24/06/2024 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần
23/06/2024 0 lần 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần
22/06/2024 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 6 lần
21/06/2024 0 lần 3 lần 6 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần
20/06/2024 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
19/06/2024 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 5 lần
18/06/2024 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 6 lần 0 lần 2 lần 2 lần
17/06/2024 2 lần 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần
16/06/2024 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 0 lần 6 lần
15/06/2024 0 lần 1 lần 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần
14/06/2024 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
Tổng 43 lần 50 lần 65 lần 58 lần 52 lần 52 lần 68 lần 44 lần 36 lần 72 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
03/07/2024 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần
02/07/2024 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 7 lần 1 lần 4 lần
01/07/2024 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
30/06/2024 6 lần 5 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
29/06/2024 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần
28/06/2024 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
27/06/2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần
26/06/2024 0 lần 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
25/06/2024 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
24/06/2024 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
23/06/2024 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
22/06/2024 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
21/06/2024 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần
20/06/2024 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần
19/06/2024 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần
18/06/2024 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần
17/06/2024 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần
16/06/2024 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần
15/06/2024 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần
14/06/2024 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần
Tổng 49 lần 56 lần 56 lần 51 lần 55 lần 61 lần 42 lần 66 lần 45 lần 59 lần